หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-04 14:08:43

นงนุช จินดารัตนาภรณ์. (2564, มกราคม-มิถุนายน), ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของ            วัยรุ่น : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24  (1) : 81-100


         สรุปผลการวิจัย วัยรุ่นไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันและใช้มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน แต่เกินกว่าครึ่งของวัยรุ่นไทยมีทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับต่ำ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ภูมิภาค และเขตการปกครองไม่สัมพันธ์กับทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย นอกจากนี้ ปัจจัยด้านวิธีการเช้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้แก่ จำนวนสถานที่ในการเข้าถึงและจำนวนอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อันประกอบไปด้วย ความถี่ในการใช้ และจำนวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ต  มีผลต่อทักษะความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตชองวัยรุ่นไทย กล่าวคือ วัยรุ่นไทยเข้าใช้อินเทอร์เน็ตในสถานที่ต่าง ๆ ได้หลายสถานที่ ใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหลากหลายอุปกรณ์ รวมทั้งมีความถี่และจำนวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตสูง ส่งผลให้วัยรุ่นกลุ่มนี้มีทักษะความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงตามไปด้วย