หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การจัดการรูปแบบกิจกรรมการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
การจัดการรูปแบบกิจกรรมการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-06 13:23:50

รวัฒน์ มันทรา, วิลัยพร ยาขามป้อม, สัญญา เนียมเปรม และ กาญจนา ศรีบุรินทร์.  (2564, เมษายน–มิถุนายน), การ               จัดการรูปแบบกิจกรรมการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชนบท อำเภอ              ชนบท จังหวัดขอนแก่น : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 16 (56) : 22-30


        สรุปผลการวิจัย กลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการบำนาญ และเกษตรกรและยังไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพใด ๆ ในชุมชน ส่วนการกำหนดรูปแบบกิจกรรมการสร้างรายได้เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เกิดจากการวิเคราะห์กิจกรรมรวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมที่สามารถต่อยอดหรือขยายผลทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลของผู้สูงอายุได้โดยกิจกรรมนำร่องในการดำเนินการคือ การทำน้ำยาล้างจาน ทำสบู่เหลว น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาเอนกประสงค์ ใช้ในครัวเรือนเพื่อใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเน้นกระบวนการที่สะดวก ทำได้จริงและมีทรัพยากรอยู่ในชุมชนโดยการกำหนดกิจกรรมเกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน