หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การออกแบบเสื้อผ้าชุดลําลองยูนิเซ็กส์จากผ้าพลีทสําหรับวัยรุ่น
การออกแบบเสื้อผ้าชุดลําลองยูนิเซ็กส์จากผ้าพลีทสําหรับวัยรุ่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-07 14:55:09

มุขสุดา ทองกําพร้า, อรอนงค์ วรรณวงษ์, เกศทิพย์ กรี่เงิน และ อัชชา หัทยานานนท.  (2563 กรกฎาคม–ธันวาคม), การ          ออกแบบเสื้อผ้าชุดลําลองยูนิเซ็กส์จากผ้าพลีทสําหรับวัยรุ่น : วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                  เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2 (2) : 84-96

        ผลการวิจัย พบว่าการออกแบบเสื้อผ้าชุดลําลองยูนิเซ็กส์จากผ้าพลีทสําหรับวัยรุ่น ที่เน้นการสวมใส่ได้จริง เลือกใช้สีเข้มทําให้แลดูอบอุ่น และเป็นสีที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งเพศชายและหญิง ประกอบกับการนํา ผ้าพลีทที่มีลักษณะยืดหยุ่นตามแรงดึงมาใช้ในการออกแบบทําให้รู้สึกสบายในการใช้งาน เสื้อผ้าระบุว่า     เสื้อผ้าแบบยูนิเซ็กส์เป็นเสื้อผ้าที่สามารถใช้งานทันทีโดยไม่ต้องแยกตามเพศ ทําให้เสื้อผ้านั้นมีประโยชน์จนอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องขนาดของร่างกาย รูปแบบเสื้อผ้า และความเหมาะสม ทั้งนี้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับทางสังคมจัดเป็นอุปสรรคของนักออกแบบเสื้อผ้า