หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การพัฒนาระบบชั้นวางของอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
การพัฒนาระบบชั้นวางของอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-08 09:24:30

ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ และ ภาณุพงศ์ แสงสว่าง. (2564 มกราคม-มิถุนายน), การพัฒนาระบบชั้นวางของอัจฉริยะด้วย            เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี. 2 (1) : 25-36

        งานวิจัยนี้ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบชั้นวางของอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการจัดการสินค้าให้กับร้านค้า โดยการนำเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาช่วยตรวจสอบสินค้าบนชั้นวางสินค้าแทนที่มนุษย์ทำให้ระบบสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่บนชั้นวางได้โดยอัตโนมัติผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

         1) งานวิจัยนี สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถรับข้อมูลเซนเซอร์การตรวจสอบสินค้าบนชั้นวาง สินค้าเพื่อนำมาแสดงผลและแจ้งเตือนได้

         2)  ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าบนชั้นวางสินค้าและแจ้งเตือนกรณีที่สินค้าหมดผ่านทางแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้