หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า: ประเด็นสำคัญในการดูแลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุ
การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า: ประเด็นสำคัญในการดูแลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-08 15:21:32

ปานจันทร์ ฐานปนกุลศักดิ์. (2563, กรกฏาคม-กันยายน), การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า:                 ประเด็นสำคัญในการดูแลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลศาสตร์และ                     สุขภาพ 43 (3) : 12-23

            การวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้าในกลุ่มผู้สูงอายุ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่

               1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้าสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยอุปสรรคด้านตัวผู้สูงอายุ และ ด้านครอบครัวหรือผู้ดูแล และปัจจัยอื่น ๆ และ 

              2) แนวทางในการส่งเสริมการวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้าของผู้สูงอายุ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ควรมีการเตรียมการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้าสำหรับผู้สูงอายุ การเตรียมการที่ดีจะทำให้ผู้สูงอายุตระหนักและยอมรับการวางแผนการดูแลล่วงหน้า ตลอดจนมั่นใจที่จะรับการดูแลแบบประคับประคองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้ายของชีวิต