หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-08 13:53:15

ปาจรีย์สุขาภิรมย์. (2564, กันยายน - ธันวาคม), บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญในอำเภอบ้านโป่ง                    จังหวัดราชบุรี : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา : 29 (3) : 54-75

        สรุปผลการวิจัย บทบาทหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นมอญในอำเภอบ้านโปงจ.ราชบุรีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความตระหนักรับรู้ในบทบาทและความสำคัญของวัฒนธรรมอาหารส่งเสริมให้เกิดการรักษาอัตลักษณ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยมีชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนรักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารมอญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน