หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > อาหารแปรรูปจากหน่อไม้และความเป็นไปได้ของการผลิตเชิงพาณิชย์
อาหารแปรรูปจากหน่อไม้และความเป็นไปได้ของการผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-11 10:37:04

กนกพร ภาคีฉาย, นรินทร์ เจริญพันธ์. (2564, กันยายน-ตุลาคม), อาหารแปรรูปจากหน่อไม้และความเป็นไปได้ของการ            ผลิตเชิงพาณิชย์ : วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 29 (5) : 865--879


        สรุปผลการวิจัย หน่อไม้เป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย มีพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และสภาพแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศที่เหมาะสม อีกทั้งผลิตภัณฑ์หน่อไม้อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และมีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ บริโภคได้ทั้งสดและแปรรูป มีโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความต้องการในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งความรู้ กระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายมีความพร้อม และศักยภาพในการแข่งขัน และมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมนานะที่มีส่วนในการช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากการปลูกไผ่เป็นการสร้างป่าเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ และเศรษฐกิจฐานรากที่ดีในระดับชุมชน เมือง และประเทศต่อไป