หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > บริโภคอย่างไรให้โลกยั่งยืน : Gourmet & Cuisine
บริโภคอย่างไรให้โลกยั่งยืน : Gourmet & Cuisine

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-14 13:04:38

(2564, สิงหาคม), บริโภคอย่างไรให้โลกยั่งยืน : Gourmet & Cuisine . (253) : 23

        ทุกวันนี้การบริโภคอาหาร ล้วนก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอาหารแต่ละชนิด จะมีปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกัน


เราสามารถปรับพฤติกรรมของเราได้ง่าย ๆ โดย

   1. การบริโภคและทานอาหารอย่างพอดี ไม่ซื้อเผื่อซึ่งอาจทำให้เกิดการเหลือทิ้ง

   2. วางแผนลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ลง หรืองดทานเนื้อสัตว์บางมื้อ เพราะ 70% ของคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ในโลกมาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์

   3. ลดการกินอาหารแปรรูปหรือมีขั้นตอนการผลิตมาก เพราะหากยิ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต

หลากหลายขั้นตอน ก็จะยิ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นตามไปด้วย

   4. ซื้ออาหารในท้องถิ่น, เลือกทานอาหารตามฤดูกาล และอาหารออร์แกนิค เพื่อลดพลังงานในการขนส่ง

การเก็บรักษา รวมถึงลดการใช้สารเคมีที่เป็นเหตุให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น