หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > DASH Dietกับผู้สูงอายุ : Gourmet &Cuisine. (252)
DASH Dietกับผู้สูงอายุ : Gourmet &Cuisine. (252)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 14:31:28

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล. (2564, กรกฎาคม), DASH Dietกับผู้สูงอายุ : Gourmet &Cuisine. (252) : 68-69

        ผู้สูงอายุ ตามความหมายขององค์การสหประชาชาตและองค์การอนามัยโลก คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เมื่อนับตามวัย หรือหมายถึงผู้เกษียณอายุจากการทำงานเมื่อนับตามสภาพเศรษฐกิจ

        องค์การสหประชาชาติยังแบ่งกลุ่มของผู้สูงอายุตามสภาพร่างกาย การรับรู้ ความคิด ความจำ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันได้ผเป็น 3 กลุ่ม คือ

  •    1. ผู้สูงอายุระยะต้น (Young-old) อายุระหว่าง 60-69 ปี
  •    2. ผู้สูงอายุระยะกลาง (Old-old) อายุระหว่าง 70-79 ปี
  •    3. ผู้สูงอายุระยะปลาย (Oldest-old) อายุ 80 ปีขึ้นไป

        อายุที่มากขึ้นย่อมมาสู่ความเสื่อมของร่างกายที่เพิ่มขึ้นตามมาในผู้สูงอายุจึงมีปัญหาสุขภาพและโรคทีพบบ่อยเป็นอันดับต้น ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์ จะเห็นได้ว่า เกินกว่าครึ่งเป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับโภชนาการ โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง หากไม่ได้รับการดูแลรักษา จะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา ดังนั้น การรับประทานอาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยลดและชะลอความเสี่ยงของการเกิดโรคในผู้สูงอายุ

        DASH Diet คือ แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยลดการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมาก ได้แก่ อาหารแปรรูป อาหารหมักดอง อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว และเครื่องปรุงรสต่าง ๆ และเพิ่มโปรตีน ผักและผลไม้ ให้มากขึ้น

        การเลือกรับประทานอาหารตามหลักของ DASH Diet กำหนดสัดส่วนและประเภทของอาหารหมวดต่าง ๆ ดังนี้

  •    1. ธัญพืชต่าง ๆ เน้นเป็นธัญพืชไม่ขัดสี 7-8 ทัพพี
  •    2. เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น ปลา เป็ด 4-6 ช้อนกินข้าว หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เนื้อแดงและเนื้อสัตว์ติดมัน น้ำมันหรือไขมัน ไม่เกิน 6 ช้อนชา
  •    3. ผักประมาณ 4-5 ทัพพี และผลไม้ประมาณ 3-4  เช่น ฝรั่ง 1 ลูก เงาะ 4 ผล
  •    4. ถั่วชนิดต่าง ๆ ประมาณ 4-5 ฝ่ามือ/สัปดาห์
  •    5. ชนมหวานรับประทานไม่เกิน 5 ส่วนบริโภค/สัปดาห์
  •    6. ใช้เครื่องเทศหรือสมุนไพรต่าง ๆ ในการเสริมรสชาติอาหาร เพื่อลดการใช้เกลือ