หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > คุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในการเลือกใช้ระบบวงใน พีโอเอส ในเครือข่ายวงในของร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี
คุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในการเลือกใช้ระบบวงใน พีโอเอส ในเครือข่ายวงในของร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-18 13:59:59

อรสุภัค ผัดวัง, ประสพชัย พสุนนท์, (2022) : กรกฎาคม-ธันวาคม), คุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์และการ                   ยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในการเลือกใช้ระบบวงใน พีโอเอส ในเครือข่ายวงในของ             ร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี : วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 3 (2) : 39-52


        สรุปผลการวิจัยการศึกษาคุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์  และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในการเลือกใช้ระบบ Wongnai POS ในเครือข่าย Wongnai ของร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรีที่ตัดสินใจเลือกใช้ระบบ Wongnai POS มาใช้ในการบริหารจัดการร้านอาหาร จำนวน 400ร้าน ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารไทย มีระยะในการดำเนินธุรกิจ 3-5 ปี มีพนักงานในร้านจำนวนน้อยกว่า 3 คน และมีรายได้ร้านอาหารต่อเดือน 100,001-300,000บาท

        ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ร้านอาหารมีการให้ความสำคัญด้านการบริการลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการออกแบบและด้านความน่าเชื่อถือ ตามลำดับ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ร้านอาหารมีการให้ความสำคัญด้านการรับรู้ความง่ายมากกว่าด้านการรับรู้ประโยชน์