หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันของไทยสำหรับแนะนำร้านอาหารของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันของไทยสำหรับแนะนำร้านอาหารของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-19 15:58:10

จัง ชวี. (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม), ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันของไทยสำหรับแนะนำร้านอาหารของ                  นักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย : วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี. 1 (2) : 73-86

            ภาษา ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารของนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งนี้ เป็นเพราะ แอปพลิเคชันของไทยสำหรับแนะนำร้านอาหารทุกตัวไม่มีฟังก์ชันภาษาจีนและไม่มีรีวิวร้านอาหารที่เขียนด้วยภาษาจีน ทำให้ต้องประสบปัญหาด้านภาษา และไม่สามารถเข้าใช้บริการของแอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารได้ หรือรับข้อมูลได้ไม่มากพอ  สื่อ Online ควรเพิ่มภาษาจีนให้มากขึ้น และควรจัดทำ Application Program ภาษาจีน ให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยตัวเองได้สะดวกขึ้น

            ความคุ้นเคยของแบรนด์ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารของนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งนี้ เป็นเพราะไม่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันของไทยสำหรับแนะนำร้านอาหาร อาจเพราะไม่รู้จักและจำชื่อแอปพลิเคชันของไทยสำหรับแนะนำร้านอาหารได้ไม่ดี

            การรีวิวของผู้ใช้อื่นๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันของไทยสำหรับแนะนำร้านอาหารของนักท่องเที่ยวชาวจีน  เนื่องจากรีวิวแนะนำประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันของไทยสำหรับแนะนำร้านอาหาร สามารถทำให้พวกเขาเกิดการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันได้ และเนื่องจากรีวิวการใช้งานแอปพลิเคชันมีเนื้อหาแตกต่างกันมาก ความคาดหวังของแต่ละคนที่มีต่อแอปพลิเคชันก็จะแตกต่างกันไป เมื่อผู้อ่านรีวิวแต่ละคนได้ลองใช้งาน ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานของแต่ละคนก็ต่างกัน

            ความพึงพอใจ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารของนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งนี้ จากผู้ที่เคยใช้บริการของแอปพลิเคชันของไทยสำหรับแนะนำร้านอาหาร ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอย่างมากต่อการใช้บริการ มีความตั้งใจที่จะใช้งานต่อและยินดีที่จะแนะนำบริการนี้ แก่ผู้อื่นต่อไป  ผลประโยชน์ด้านจิตใจความสุขสบายกับความเพลิดเพลิน มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกพึงพอใจให้กับลูกค้าและการตัดสินใจจะใช้หรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์ ถ้าผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลินและความความรู้สึกที่ดีจากการใช้งาน จึงยินดีที่จะใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนมือถือต่อไปในอนาคต