หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ. (2561, มกราคม-กุมภาพันธ์).
พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ. (2561, มกราคม-กุมภาพันธ์).

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-22 12:57:14


        

พิมพ์พรรณ  ไพบูลย์หวังเจริญ.  (2561, มกราคม-กุมภาพันธ์).  เอกสารโบราณสมัยธนบุรี.  ศิลปากร.  61(1), 11-29


        ราชอาณาจักรไทย มีประวัติสืบทอดยาวนาน ผ่านยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง ศูนย์กลาง ที่ตั้งของราชธานีมาหลายครั้ง ราชธานีที่มีการเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 ปี สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรีว่า กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร แต่ราชธานีแห่งนี้ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบทอดความเจริญด้านเศรษฐกิจ การเมือง การต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรมตราบเท่าทุกวันนี้