หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-22 13:01:36


กมลฉัตร กล่อมอิ่ม.  (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม).  การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based        Learning) รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู.  วารสาร บัณฑิตศึกษา             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11(1), 179-139.


        การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน มีลักษณะสำคัญโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริง แล้วจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มละประมาณ 5-6 คน ซึ่งอาจมีหลายคำตอบได้แก่  

     1. กำหนดปัญหา 

     2.ทำความเข้าใจปัญหา

     3.ดำเนินการศึกษาค้นคว้า

     4.สังเคราะห์ความรู้

     5.สรุปและประเมินค่าของคำตอบ

     6.นำเสนอและประเมินผลงานโดยผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง