หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > พฤติกรรมตามแผนที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
พฤติกรรมตามแผนที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-19 15:19:29

วนิตา บุญโฉม และวัชระ เชียงกูล. (2564, มกราคม-มิถุนายน), พฤติกรรมตามแผนที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการ          ซื้อสินค้าของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 38 (1) : 56-80


        ผลการวิจัย สรุปว่าเพศ ระดับการศึกษา รายได้ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความคาดหวังการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมด้านความสนใจและการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมด้านกิจกรรมส่งเสริมมีผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนโดยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

        สมมติฐานที่ 1 เพศระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนแตกต่างกันโดยเพศหญิงมีการใช้ถุงผ้ามากกว่าเพศชาย เพราะการจับจ่ายในการซื้อสินค้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงจึงมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าซื้อสินค้ามากกว่าเพศชาย ผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความตั้งใจใช้ถุงผ้ามาก และผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 9,000 – 10,000 บาทมีความตั้งใจใช้ถุงผ้าน้อย  ส่วนอายุและอาชีพไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชนในขอนแก่น

        สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความคาดหวังมีผลต่อความตั้งใจใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าของประชาชน ทัศนคติด้านความคาดหวังนั้นเป็นความรู้สึกที่บุคคลคาดหวังถึงประโยชน์จากการใช้ถุงผ้าทั้งนี้หากประชาชนเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นบุคคลจะเกิดความ  บุคคลจะเกิดความตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรมนั้นด้วยตนเอง    นอกเหนือจากนั้นบุคคลยังคาดหวังว่าหากตนใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้าจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางสังคมรู้สึกได้รับการยอมรับ และเป็นส่วนสำคัญของการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมด้านการอนุรักษ์