หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > อัตลักษณ์ของ คาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อัตลักษณ์ของ คาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-23 09:36:46

ภัทร์ศินี แสนสำแดง,นันธารา ธุลารัตน์ และปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ. (2564, กันยายน-ธันวาคม), อัตลักษณ์ของ  คาเฟ่            ฮอปปิ้งในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม          ราชูปถัมภ์ 15 (3) : 259--271


        สรุปผลการวิจัย อัตลักษณ์ของคาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทยที่มีการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ โดยเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของการครอบครองทรัพยากรที่ตนเองมี ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่าย พื้นที่ของสื่อสังคมออนไลน์ เวลา ทุนทางสังคม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม นำไปสู่การประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ทั้งในระดับปัจเจกและระดับกลุ่มแล้วนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยอัตลักษณ์ในระดับปัจเจกมีการประกอบสร้างในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วนำเสนอออกไปผ่านการเล่าเรื่องด้วยข้อความและรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการใช้พื้นที่ของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตน อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงและต่อรองอัตลักษณ์ให้เป็นไปตามกระแสความนิยมของสังคมในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม แม้อัตลักษณ์ในระดับปัจเจกจะมีความแตกต่างกัน แต่ปัจเจกบุคคลยังมีความเชื่อมโยงร่วมกันคือมีวิธีคิดแบบบริโภคนิยม ทำให้เกิดอัตลักษณ์ในระดับกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งที่มีการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น คือเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมการดื่มกาแฟในร้านกาแฟที่ชื่นชอบเป็นประจำเพื่อตอบสนองความสุขและความพึงพอใจ กิจกรรมการดื่มกาแฟและนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นพิธีกรรมที่สร้างขึ้นและผลิตซ้ำจนกลายเป็นอัตลักษณ์ร่วม สามารถบ่งบอกได้ถึงรสนิยมของกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้ง และยังสามารถจำแนกกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งออกจากบุคคลทั่วไปผ่านการบริโภคในชีวิตประจำวัน