หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > 5 ประโยชน์ของดนตรีที่สร้างสมดุลให้เด็ก
5 ประโยชน์ของดนตรีที่สร้างสมดุลให้เด็ก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-23 14:01:59

อัจฉรา จันคร้าม, อภิญญา รักษ์คุณ. (2567, มีนาคม), 5 ประโยชน์ของดนตรีที่สร้างสมดุลให้เด็ก : บ้านและสวน : 99


            ดนตรีเป็นตัวช่วยสําคัญในการประสานการทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย และช่วยส่งเสริมพัฒนา  การทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            การหากิจกรรมทางดนตรีให้เหมาะสม สนุกสนาน จะทําให้เด็ก ๆ ชื่นชอบ และช่วยให้กระบวนการรับรู้  ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวของเด็กพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้น และนี่คือประโยชน์ของดนตรีกับพัฒนาการของเด็กด้านต่าง ๆ

  อาหารสมอง

            ดนตรีช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้ทํางานไปพร้อมกันได้อย่างสมดุล ช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกผ่อนคลาย และช่วยเสริมทักษะ การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ดี 

  จิตใจและอารมณ์

            จังหวะของดนตรีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเล็ก ๆ ดนตรีที่มีจังหวะช้าจะทําให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย สงบ และมีสมาธิ ส่วนดนตรีที่มีจังหวะเร็วจะทําให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน เบิกบานใจ ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น

  ภาษา

            การใช้เวลากับการเล่นดนตรีสามารถช่วยเสริมความสามารถในการรับรู้ด้านภาษาและส่งผลไปถึงทักษะการอ่านที่ดี เนื่องจากเสียงดนตรีและคําพูดนั้น มีระบบการทํางานร่วมกัน การเล่นดนตรีบ่อย ๆ จึงช่วยฝึกการออกเสียงและรูปแบบคำต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น ยิ่งเด็กใช้เวลากับดนตรีนานเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้สมองส่วนภาษาพัฒนาไปด้วย โดยจะสามารถ   จําคําศัพท์และมีพัฒนาการด้านการอ่านที่ดี

  ร่างกาย

            การเล่นดนตรีจะต้องมีการหยิบจับเครื่องดนตรีต่าง ๆ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวจากการเต้นและร้องเพลง  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งในส่วนของ "กล้ามเนื้อมัดเล็ก" อย่างบริเวณนิ้วมือ ฝ่ามือและข้อมือ ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ หยิบจับของต่างๆ ได้อย่างถนัดมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญยังช่วยให้เขียนตัวหนังสือได้อย่างเป็นระเบียบและใช้มือใน  การทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนของกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างแขนขา หรือลําตัวก็จะพัฒนาตามไปด้วยพร้อม  กัน ซึ่งทําให้เด็ก ๆ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมดุลและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

  สังคม

            การเล่นดนตรีต้องอาศัยความมุ่งมั่นและอดทนฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทําได้ จึงเป็นการสร้างวินัยให้ตัวเองไปในตัว เมื่อทําได้สําเร็จก็จะเกิดความนับถือและเชื่อมั่นในตัวเอง และยังส่งผลให้เติบโตเป็นคนที่กล้าแสดงออกอีกด้วย นอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้รู้จักการเล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีม ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน