หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเที่ยว
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-23 16:15:23

ชัยเชษฐ์จิตต์ประสงค์, รัชนีย์ญากลิ่นน้ำหอม. (2564, พฤษภาคม–สิงหาคม), ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของ                         พิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเที่ยว : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 มหาวิทยาลัยบูรพา. 29 (2) : 24-48

        ผลการวิจัย พบว่าการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเที่ยวพบข้อบกพร่อง 3 ลักษณะ ได้แก่

   1. การออกเสียงผิด พบว่าลักษณะเฉพาะของระบบเสียงภาษาไทยมักจะเป็นปัญหาสำหรับพิธีกรชาวเกาหลีได้แก่หน่วยเสียงสระสั้นยาวต่างกันความหมายต่างกัน   

   2. การใช้คำตามความหมายและหน้าที่ไม่ถูกต้อง พบว่า มีการใช้คำผิดทั้งหน้าที่และความหมาย โดยวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในประโยคภาษาไทยของผู้เรียนเกาหลี

   3. การประกอบรูปคำให้เป็นประโยคไม่ตรงตามหลักวากยสัมพันธ์ภาษาไทย พบว่า กลวิธีการผลิตภาษาระดับประโยคของผู้เรียนภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองมีความบกพร่อง 4 ลักษณะ ได้แก่ การขาดคำที่จำเป็น การเพิ่มคำที่ไม่จำเป็น การใช้คำหรือประโยคผิดรูป และการเรียงลำดับคำผิด แต่ในงานวิจัยนี้พบข้อบกพร่อง 3 ลักษณะ ได้แก่ การขาดคำที่จำเป็น การเพิ่มคำทีไม่จำเป็น และการเรียงลำดับคำผิด ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องได้แก่การแทรกแซงจากภาษาแม่และความไม่สมบูรณ์ด้านพัฒนาการทางภาษา ที่ศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศพบว่าอิทธิพลของภาษาแม่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องมากกว่าพฤติกรรมการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติโดยทั่วไป