หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การพัฒนาแชทบอทเพื่อบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การพัฒนาแชทบอทเพื่อบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-25 12:08:36

ธนากร อุยพานิชย์ และ กอบแก้ว มีเพียร.  (2565, มกราคม–มิถุนายน), การพัฒนาแชทบอทเพื่อบริการกองทุนเงินให้กู้                  ยืมเพื่อการศึกษา : วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 3 (1) :  67-78


        สรุปและอภิปรายผลการวิจัย แชทบอทเพื่อบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยนำาวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ตามรูปแบบของ Waterfall Model มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแชทบอทเพื่อบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

   1. การวางแผน พบว่า ข้อมูลที่ใช้สำหรับการพัฒนาแชทบอทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   2. การวิเคราะห์ระบบ พบว่า แชทบอทที่ช่วยตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา พร้อมกับบริการจองและนัดหมายเพื่อยื่นเอกสาร เป็นสิ่งที่นักศึกษาและผู้ให้บริการต้องการมากที่สุด

   3. การออกแบบ พบว่า แชทบอทและฟังก์ชั่นการใช้งานตรงกับความต้องการของนักศึกษาและผู้ให้บริการ

   4. การพัฒนา ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มแชทบอทเป็นเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ จากนั้นสามารถใช้งานได้ทันที

   5. การนำไปใช้ พบว่า แชทบอทสามารถทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ

   6  การประเมินผลการยอมรับการใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับการใช้งานแชทบอทอยู่ในระดับมากที่สุด

        แชทบอทที่พัฒนาขึ้นช่วยลดกระบวนการในการยื่นเอกสารและทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการ จึงทำให้นักศึกษาที่มารับบริการมีรู้สึกพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับมากที่สุด

        การนำแชทบอทมาใช้ในการกระบวนการลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ทำให้การให้บริการข้อมูลและการยื่นเอกสารนั้นง่ายขึ้น อีกทั้งการให้บริการแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่นักศึกษาใช้มากที่สุดและมีความคุ้นเคย เป็นผลทำาให้ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแชทบอทอยู่ในระดับมากที่สุด

         นอกจากนี  แชทบอทยังช่วยให้การบริการข้อมูลแก่นักศึกษาที่มีความสงสัยในเรื่องการยื่นเอกสาร ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด มีความรวดเร็วในการตอบคำถาม สามารถสอบถามได้ ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งการแจ้งนัดหมายเข้าประชุม นัดหมายในการยื่นเอกสาร และการแจ้งจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้ลงทะเบียน ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อย