หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ความสัมพันธ์ระหว่างงานสืบค้นกับสภาวะอารมณ์ระหว่างการสืบค้น
ความสัมพันธ์ระหว่างงานสืบค้นกับสภาวะอารมณ์ระหว่างการสืบค้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-26 13:22:09

ธนกิจ อธิชา และทรงพันธ์ เจิมประยงค์. (2560, เมษายน-มิถุนายน).  ความสัมพันธ์ระหว่างงาน        สืบค้นกับสภาวะอารมณ์ระหว่างการสืบค้น.  วารสารสารสนเทศศาสตร์.  35(2).  47-72.


    ารวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของงานกับภาวะอารมณ์ ระหว่างการสืบค้นบนโปรแกรมค้นหากูเกิลของนักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จำนวน 38คน ด้วยวิธีศึกษาแบบกึ่งทดลอง