หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > แนวการวิจัยแนวทางในการปฏิบัติตนของครูสูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 :วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
แนวการวิจัยแนวทางในการปฏิบัติตนของครูสูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 :วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-27 10:58:14

รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์, รศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร, ภควรรณ ลุนสำโรง และ ชนินทร์ นาควิเชตร.

        (2564, มกราคม-มิถุนายน), แนวการวิจัยแนวทางในการปฏิบัติตนของครูสูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 :วารสาร           วิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม. 13 (1) : 166-189

        ผลการวิจัย พบว่าแนวทางการปฏิบัติตนของครูสูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในการจัดการดูแลตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและชุมชน ในด้าน  

           1)   การวางแผนและการดำเนินชีวิต ในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคดูแลสุขจิตใจ โดยการกับความคิดและอารมณ์ อาศัยการศึกษาธรรมะและการเจริญสติ ทำประโยชนแก่ผู้อื่นและสังคม โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยสนับสนุน

           2)   การจัดแบ่งความรับผิดชอบและการประสานงานการดำเนินชีวิต โดยดำเนินการร่วมกับคนในครอบครัวเพื่อนบ้าน และชุมชนได้อย่างปลอดภัย

           3)   การใช้ภาวะผู้นำ ให้กำลังใจโดยนำคิด นำปฏิบัติ เสริมกำลังใจ เพื่อการคลี่คลายปัญหาสถานการณ์โควิด –19 ร่วมกับบุคคลรอบข้าง สังคมและชุมชน

           4)   การกำกับติดตามการใช้ชีวิต โดยร่วมกันติดตามดูแลกันและกันกับบุคคลรอบข้าง สังคมและชุมชนเพื่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1) ผลการวิจัยที่พบว่าครูสูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมในการช่วยแบ่งเบาปัญหา การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ใช้ภาวะผู้นำ โดยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี เตือนสติบุคคลรอบข้างให้อยู่ในหลักเหตุผล เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม  

 2) จากผลการวิจัยที่พบว่าครูสูงอายุยังมีศักยภาพหลากหลาย อยู่ร่วมกันเป็นเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและชุมชนควรประสานงานกับกลุ่มครูอายุในการดำเนินงานเพื่อความอยู่รอดของมวลสมาชิกองค์กรและประชาชนในสถานการณ์โควิด –19 ทั้งโดยตรงและผ่านช่องทางสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี