หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 31 มีนาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการฯ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ คุณกุลวัฒน อิมะไชย์ อดีตนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการฯ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ คุณกุลวัฒน อิมะไชย์ อดีตนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-11 13:57:07


        วันที่ 31 มีนาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และทีมงาน  สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ คุณกุลวัฒน อิมะไชย์ อดีตนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบัน เป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล “เรียนไม่เก่งแต่เด่นกิจกรรม ทำให้มีการสั่งสมประสบการณ์ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เป็นนักกิจกรรมที่คอยช่วยเหลือ และทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นข้าราชการที่ทำดีด้วยหัวใจ สู่นักบริหารรุ่นใหม่ที่เรียนรู้ให้ได้ผลและปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันในสิ่งใหม่เสมอ พร้อมผลักดันให้บุคลากรและองค์กรก้าวหน้าอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชน รวมทั้งความภาคภูมิใจในชีวิตคือ ทำให้คุณพ่อและคุณแม่ภาคภูมิใจในสิ่งที่ลูกนั้นประสบความสำเร็จ" ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 12 ของสวนสุนันทา