หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชวนคุณมาอ่านบทความวิจัยที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันทดสอบสมรรถภาพการกระโดดในแนวดิ่งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชวนคุณมาอ่านบทความวิจัยที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันทดสอบสมรรถภาพการกระโดดในแนวดิ่งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-01 11:39:29

        งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันทดสอบสมรรถภาพการกระโดดในแนวดิ่งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การพัฒนาศึกษาแอปพลิเคชันในครั้งนี้ ตามหลักการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การศึกษาปัญหา จนถึงการบำรุงรักษา ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาของอุปกรณ์มาตรฐานในการวัดประเมินสมรรถภาพทางกาย เช่น วิ่ง เร่งความเร็ว และเปลี่ยนทิศทาง มีขนาดใหญ่และราคาแพง ปัจจุบันมีเซนเซอร์วัดความเฉื่อย (IMU) ที่ติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งข้อมูลความเร็วและความเร่ง ผู้ใช้ต้องการอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ราคาไม่แพง การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย UML ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันวัดแรงเฉื่อยในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยการสร้างส่วนต่อประสานโปรแกรม (API) ใช้โปรแกรมแอนดรอยด์และจาวา ในการจัดการข้อมูลจากเซนเซอร์วัดแรงเฉื่อย และนำข้อมูลมาคำนวณหาความสูงของการกระโดดในแนวดิ่ง พบว่า โมบายแอปพลิเคชันทดสอบสมรรถภาพการกระโดดในแนวดิ่งโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถคำนวณผลลัพธ์ออกมาเป็นความสูงของการกระโดดได้ และรายงานระดับสมรรถภาพทางกายผ่านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ประกอบด้วย โค้ช นักกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมด้วยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากกับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกในการใช้งาน ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.76 และในขั้นตอนต่อไป จะนำผลการประเมินสมรรถภาพทางการกระโดดในแนวดิ่งจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเทียบกับอุปกรณ์มาตรฐาน

อ่านต่อได้ที่ >> https://so09.tci-thaijo.org/.../jait_ssru/article/view/2947


เรื่อง  

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวัดสมรรถภาพการกระโดดแนวดิ่ง

Physical Fitness Testing Mobile Application for Vertical Jump

=====

ผู้นิพนธ์

หฤษฎ์ อภิเดช และ สุวรรณี อัศวกุลชัย

Heris Apidech and Suwannee Adsavakulchai2

=====

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

Journal of Academic Information and Technology

Volume 4 Issue 2 (July-December 2023)


        ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย-TCI อยู่ในกลุ่มที่ 2 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 และวารสารปรากฏอยู่ใน Google Scholar


** ส่งบทความตีพิมพ์ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/index

**สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

** 021601155, 1249

** jait@ssru.ac.th