หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ส วั ส ดี ปีใ ห ม่ : HAPPY NEW YEAR
ส วั ส ดี ปีใ ห ม่ : HAPPY NEW YEAR

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-13 10:15:36

ส วั ส ดี ปีใ ห ม่  : HAPPY NEW YEAR

 วันที่ 4 มกราคม 2566 บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 

  ♥ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ♥ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ 

  ♥ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ♥ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ 

  ♥ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246