หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริการระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา "ห้องสมุดสวนสุนันทาเป็นห้องสมุดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะมีหอจดหมายเหตุที่ไม่ใช่แค่สถานที่สวยงาม แต่ยังให้บริการสารสนเทศจดหมายเหตุที่หลากหลายด้วยน่ะ
บริการระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา "ห้องสมุดสวนสุนันทาเป็นห้องสมุดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะมีหอจดหมายเหตุที่ไม่ใช่แค่สถานที่สวยงาม แต่ยังให้บริการสารสนเทศจดหมายเหตุที่หลากหลายด้วยน่ะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-09 13:47:36

บริการระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา

        "ห้องสมุดสวนสุนันทาเป็นห้องสมุดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะมีหอจดหมายเหตุที่ไม่ใช่แค่สถานที่สวยงาม แต่ยังให้บริการสารสนเทศจดหมายเหตุที่หลากหลายด้วยน่ะ "

        ฐานข้อมูลนี้รวบรวมสารสนเทศจดหมายเหตุสวนสุนันทา ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในแง่มุมต่าง ๆ เช่น แง่บุคคล อาคารสถานที่ หลักสูตรการศึกษา การบริหาร หรือพืชพรรณ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับการบันทึกเป็นทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ  เช่น หนังสือ ภาพถ่าย เอกสารราชการ วารสาร บทความวิชาการ หรือจดหมายข่าว เป็นต้น

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น ใน 3 รูปแบบ ดังนี้

   สืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search) คลิก

        http://archive.ssru.ac.th/advancedsearch.php

   สืบค้นแบบทั่วไป (Basic Search) คลิก

        http://archive.ssru.ac.th/search2.php

   สืบค้นแบบไ่ล่เรียง (Browse Search) คลิก

        http://archive.ssru.ac.th/prd_list.php


        "เข้าใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องใช้ Password ที่ http://archive.ssru.ac.th/prd_new.php หรือไปที่ https://library.ssru.ac.th แล้วคลิกเลือกที่เมนู ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา