หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-09 13:34:29

        บทความวิจัยที่ศึกษาระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัล และแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนแนวทางในการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาในเชิงคุณภาพทำให้ได้ผลลัพธ์เชิงนโยบายโดยการกำหนดแผนกลยุทธ์ตามองค์ประกอบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัลด้วยแผนเชิงปฏิบัติการใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ด้านการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และด้านการจัดหาและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)...

  • อ่านบทความฉบับเต็ม >> http://jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT/article/view/55

        เรื่อง "การศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = The Study of Digital Learning Environment for Digital Literacy Skill Development of University Students Case Study Uttaradit Rajabhat University"

  • ผู้นิพนธ์
พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
Pisut Srichan

  • วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2565)
        Journal of Academic Information and Technology Volume 3 Issue 2 (July-December 2022)

 

 • อ่านบทความฉบับเต็มหรือสืบค้นบทความ >> www.jait.ssru.ac.th หรือ https://scholar.google.com/
  • ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ >> www.jait.ssru.ac.th
  • สอบถามเพิ่มเติม >> m.me/JAIT.SSRU
  • 021601155; 0866622780
  • jait@ssru.ac.th