หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-09 11:58:46

        วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567  อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ "พลังงานสีเขียว เพื่อความยั่งยืน (Green Energy for Sustainability)" ณ ริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ จ.นนทบุรี และศูนย์การศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เป็นเวทีให้ภาคีเครือข่อยความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและตระหนักรู้เกี่ยวกับพลังงานสีเขียว