หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-15 15:42:27

        วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” นำโดย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ร่วมกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1 ชั้น 2 อาคาร 31