หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-21 13:44:33

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจ

        ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) สำหรับให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

        เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง จึงได้จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสำรวจรายการฐานข้อมูลที่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษารวมถึงบุคคลากรทางการศึกษามีความจำเป็นและมีความต้องการใช้งาน

        แบบสำรวจการใช้งานวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) https://docs.google.com/.../1FAIpQLScJLtvPnSJpXI.../viewform

        โดยมีระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566