หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-21 13:47:42

        ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่

  • นายอภิชาติ บูสะมัญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ

  • นายพีรพล แก้วอำไพ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ

  • นางสาวสุธาสินี ยกระดับชั้น  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

  • นางลลิสา สหนาวิน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ