หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำบทความวิจัย ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรด้วยเว็บเซอร์วิส จาก วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)
แนะนำบทความวิจัย ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรด้วยเว็บเซอร์วิส จาก วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-21 13:58:37

        แนะนำบทความวิจัย ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรด้วยเว็บเซอร์วิส จาก วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

        วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย-TCI อยู่ในกลุ่มที่ 2 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 และวารสารปรากฏอยู่ใน Google Scholar

  • ส่งบทความตีพิมพ์ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

  • สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

  • 021601155, 1249

  • jait@ssru.ac.th