หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 19 มกราคม กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
วันที่ 19 มกราคม กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-19 15:15:03

        วันที่ 19 มกราคม กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1  โดยกลุ่ม KM ห้องสมุด ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน KM ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี ได้ติดตามความก้าวหน้าและให้แนวทางการดำเนินงาน KM ต่อไป การประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet