หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสัมภาษณ์โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 โครงการจัดเก็บข้อมูล Smart Survey Smart Data System ณ ห้องหอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสัมภาษณ์โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 โครงการจัดเก็บข้อมูล Smart Survey Smart Data System ณ ห้องหอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-13 10:01:33

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เข้าถ่ายทำวีดีโอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการสัมภาษณ์โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 โครงการจัดเก็บข้อมูล Smart Survey Smart Data System ณ ห้องหอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ