หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยี
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-21 13:26:10

        ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน 

  • วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี (Journal of Academic Information and Technology) 

  • ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย-TCI อยู่ในกลุ่มที่ 2 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 และวารสารปรากฏอยู่ใน Google Scholar

  • ส่งบทความตีพิมพ์ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย


** ส่งบทความได้ที่>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/index

** สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

** 021601155, 1249

** jait@ssru.ac.th