หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-24 16:28:27

        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต นายจรูญพันธ์ สหานาวิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี บรรณารักษ์ชำนาญการ  ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยบริการ

         โดยการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศนั้นเป็นโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)