หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (ผ่าน Google Meet)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (ผ่าน Google Meet)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-25 14:57:19


        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (ผ่าน Google Meet) โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ กล่าวเปิดโครงการ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดยสืบค้นผ่าน Web OPAC ออนไลน์ของห้องสมุด เพื่อชิงความเป็นเลิศและชิงทุนการศึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา มีดังนี้
   รางวัลชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 6,000 บาท) ได้แก่ นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์ คณะครุศาสตร์

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ทุนการศึกษา 4,000 บาท) ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ คณะครุศาสตร์

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ทุนการศึกษา 2,000 บาท) ได้แก่ นายจิรายุธ พาหละ คณะครุศาสตร์

 รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 4 รางวัล)
   นางสาวศศิรัศม์ รักชาติ คณะครุศาสตร์
   นายนิติ กล่อมสังข์ คณะครุศาสตร์
   นางสาวขนิษฐา ตุ้มทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   นายจตุพร ศรีพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามรายละเอียดได้ที่
FACEBOOK : m.me/ssru.library
LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9
TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru
E-mail : library@ssru.ac.th
โทร. 02-1601246