หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-15 15:38:50

        วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมอาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการ โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562) ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมิถุนายน 2562 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ