หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมโครงการส่งมอบระบบ Human Library ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในองค์กรสารสนเทศ และได้รับมอบระบบ Human Library เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และพัฒนาในการให้บริการของศูนย์วิทยบริการฯ
อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมโครงการส่งมอบระบบ Human Library ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในองค์กรสารสนเทศ และได้รับมอบระบบ Human Library เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และพัฒนาในการให้บริการของศูนย์วิทยบริการฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-16 12:11:29

        วันที่ 25 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  เข้าร่วมโครงการส่งมอบระบบ Human Library ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในองค์กรสารสนเทศ  และได้รับมอบระบบ Human Library เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และพัฒนาในการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

        ทั้งนี้ขอขอบคุณคณาจารย์แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ สาขาวิชาการจัดการดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้