หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-14 12:02:40


         เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2528 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APAโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ กล่าวรายงาน และบุคคลากรศูนย์วิทยบริการร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ณ ศูนย์วิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาราชภํฏสวนสุนันทา