หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับล่าสุด : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับล่าสุด : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-28 15:04:35


วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ฉบับล่าสุด : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

  • ISSN : 2730-2199 (Print)

  • ISSN : 2821-9414 (Online)

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

เจ้าของวารสาร : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*ทุกบทความที่ตีพิมพ์ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ

      • อ่านบทความฉบับเต็มหรือสืบค้นบทความ >> www.jait.ssru.ac.th หรือ https://scholar.google.com/

------------------------------------------------

   • ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ >> www.jait.ssru.ac.th

   • สอบถามเพิ่มเติม >> m.me/JAIT.SSRU

   • 021601155; 0866622780

   • jait@ssru.ac.th