หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
การใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-29 15:56:25

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง และศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 400 คน และกลุ่มเป้าหมายผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าถดถอยพหุคูณ และการพรรณนาวิเคราะห์ 

        ผลการวิจัยพบว่า ระดับการใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง โดยรวมทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง โดยรวมทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมและทัศนคติ และด้านการบริหารจัดการ ตามลำดับ และแนวทางการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศ คือ ควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเกี่ยวการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เพื่อความรวดเร็วต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงอย่างมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการได้อย่างชัดเจน โดยมีการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียงเข้ากับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อสะดวกในการให้บริการอย่างสุภาพ เอาใจใส่ในการบริการ และการอธิบาย ชี้แจง แนะนำขั้นตอนการให้บริการ ตลอดการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกเวลามาใช้บริการอย่างเหมาะสม

อ่านต่อได้ที่ >> https://so09.tci-thaijo.org/.../jait_ssru/article/view/2945

เรื่อง

  การใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

  The Use of Information Communication Systems to Improve the Quality of Life of Bedridden Patients in Udon Thani Province

ผู้นิพนธ์

  บุญเพ็ง สิทธิวงษา

  Boonpeng Sittivongsa

=====

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

Journal of Academic Information and Technology

Volume 4 Issue 2 (July-December 2023)

       ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย-TCI อยู่ในกลุ่มที่ 2 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 และวารสารปรากฏอยู่ใน Google Scholar

** ส่งบทความตีพิมพ์ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/index

** สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

** 021601155, 1249

** jait@ssru.ac.th