หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > WorldAIDSDay
WorldAIDSDay

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-01 13:39:23

        วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก ซึ่งก่อตั้งเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ปัจจุบันแนวโน้มผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยนั้นยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ 470,000 ราย แต่คาดว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อมากถึงหนึ่งล้านราย และทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อมากถึง 38 ล้านราย

        วันเอดส์โลกนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการทำความเข้าใจ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งสร้างความตระหนักว่าเอชไอวีไม่ใช่โรคน่ารังเกียจ

โรคเอดส์ กับ HIV

        HIV คือเชื้อไวรัสที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัด ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในท้ายที่สุดจะส่งผลให้เป็นโรคเอดส์ หรือโรคที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายจนไม่สามารถต้านทานโรคต่างๆ ได้ ดังนั้นโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อเอชไอวี ไม่ใช่โรคเดียวกัน เพียงแต่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางอาการเท่านั้น

   - ถุงยางอนามัยยังเป็นเครื่องมือที่ดี สำหรับป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

   - กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ติดเชื้อ ควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีปีละ 2 ครั้ง

   - ผู้ติดเชื้อ เข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่อง รับประทานยาสม่ำเสมอ

        ปัจจุบันมีรายงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2 รายที่หายจากโรคนี้หลังได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกและสเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งอาจนำไปสู่แนวทางในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ในอนาคต

 “อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” คอลเล็กชั่น “ทำความเข้าใจเอดส์และ HIV” คัดเลือกโดยศูนย์วิทยบริการ

• รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี  /  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขหมู่ ว.จ 616.9792072 ร451 (2558)

• เชื้อเอชไอวีและภูมิคุ้มกันด้านเซลล์  /  วรรณี กัณฐกมาลากุล เลขหมู่ 616.9792 ว271ช  (2557)

• กระบวนการปรึกษาแบบสร้างเสริมศักยภาพ : คู่มือการทำงานกับผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี  /  อวยพร เขื่อนแก้ว เลขหมู่ 616.9792 อ437ก (2551)

• รายงานสถานการณ์สิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ ประจำปี 2562  /  สุภัทรา นาคะผิว...[และคนอื่น ๆ] เลขหมู่ 616.9792 ร451 (2563)

• ถุงยางอนามัยและวิธีใช้  /  บริษัท ไอทีทิช เอ็ดดูเคชั่น. เลขหมู่ CD 613.9 ถ461 (CD-ROM)