หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไท
วันดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไท

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-01 09:51:18


         วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลไทยพระองค์แรกที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

        สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านวงการการศึกษาของไทยที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกรมศิลปากร ราชบัณฑิตยสภา พิพิธภัณฑสถาน หอสมุดพระนคร อีกทั้งได้ทรงนิพนธ์หนังสือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากกว่า 650 เรื่อง จึงทรงได้รับการถวายพระนามว่า “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

        กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลาถึง 23 ปี และดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภาเป็นพระองค์แรก

คอลเลกชั่น “ดำรงราชานุภาพประวัติศาสตร์ไทย” จากศูนย์วิทยบริการ

  • ชีวิตและงานของสุนทรภู่ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ / (2561) 928.95911 ด495ช
  • พระราชพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2560) 959.33 ด217พ
  • นิทานโบราณคดี / พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2559) 398.209593 ด495น
  • พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ / พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2559) 959.072 ด495พ
  • ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สุมาตรา-ชวา-บาหลี / สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2557) 959.8 ด495ภ
  • 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย / กรมศิลปากร (2556) 928.9593 ร193
  •  เทศาภิบาล / พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2555) 352.0953 ด217ท
  • อันเนื่องด้วยความตาย : สูจิบัตรเนื่องในงานสัปดาห์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2551 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 393 อ543
  • ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2548) 294.3437 ด495ต
  • ตำนานพระญวนและวัดญวนในประเทศไทย / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2546) 294.392 ด495ต
  • ตำนานพระพุทธเจดีย์ / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2545) 294.3435 ด217ต
  • นิราศนครวัด / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2545) 959.6 ด217น

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ