หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด หนังสือในหมวด 100 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านปรัชญา
การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด หนังสือในหมวด 100 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านปรัชญา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-03 10:07:03


        การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ คือการจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้สะดวกในการค้นหา
สำหรับหนังสือในหมวด 100 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านปรัชญา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย เพื่อระบุสถานที่จัดเก็บหนังสือได้จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้แก่

   • 100 ปรัชญา ปรจิตวิทยา รหัสยศาสตร์
   • 110 อภิปรัชญา
   • 120 ทฤษฎีแห่งความรู้ ความเป็นมนุษย์
   • 130 จิตวิทยานามธรรม
   • 140 ความคิดทางปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
   • 150 จิตวิทยา
   • 160 ตรรกวิทยา
   • 170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม
   • 180 ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาตะวันออก
   • 190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่


        หนังสือหมวด 100 ทั้งหมดของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ (หน้าห้องคอมพิวเตอร์) โดยหนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีน้ำตาลอ่อนเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก
หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 100 เช่น
   + มนุษย์กับเสรีภาพ : มุมมองทางปรัชญาคานท์, มิลล์, รอลล์ / สุรพศ ทวีศักดิ์ (2562) : เลขหมู่ 100 ส852ม
   + Aesthetics and the sciences of mind / Edited by Greg Currie...[et al.] (2018) : เลขหมู่ 111.85 A254
   + คนฉลาดแสร้งโง่ (ฉบับสมบูรณ์) / อิบูคิ ทาคาชิ : เขียน ; ถง ต้ามู่ : แปลเป็นภาษาจีน ; อธิคม สวัสดิญาณ : เรียบเรียง (2552) : เลขหมู่ 128.3 ท374ค
   + หัวใจฮวงจุ้ย / ตั้งกวงจือ ; เรียบเรียง ธนากร ตันอาวัชนการ (2549) : เลขหมู่ 133.3337 ต264ห
   + The Secret เดอะซีเคร็ต / รอนดา เบิร์น : เขียน ; จิระนันท์ พิตรปรีชา : แปล (2550) : เลขหมู่ 153.42 บ871ด
   + Digital media ethics / Charles Ess (c2014) : เลขหมู่ 175 E78D
   + ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน / สุมาลี มหณรงค์ชัย (2562) : เลขหมู่ 181.4 ส842ภ
   + แก่นปรัชญาตะวันตก / วิจักษณา แปล (2562) : เลขหมู่ 190 ก879

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ