หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 600 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย
หนังสือในหมวด 600 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-05 10:15:34


        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้  โดยจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่มเพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        หนังสือในหมวด 600 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย ดังนี้

   • 600 ปรัชญาและทฤษฎีทางเทคโนโลยี การเขียนภาพร่าง ประดิษฐกรรม สิทธิบัตร

   • 610 แพทยศาสตร์

   • 620 วิศวกรรมศาสตร์

   • 640 คหกรรมศาสตร์ การจัดการบ้านเรือน

   • 650 การบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ โฆษณา

   • 660 วิศวกรรมเคมี

   • 670 โรงงาน (Manufacturing)

   • 680 โรงงานผลิตของใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะอย่าง เช่น การพิมพ์ การผลิตเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ

   • 690 การก่อสร้าง

        หนังสือหมวด 600 ของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ยกเว้นหนังสือทางการแพทย์และพยาบาลที่มีจำนวนเล่มซ้ำมากกว่า 3 ฉบับในแต่ละชื่อเรื่อง  จะแยกเก็บที่ชั้น 1 และชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้หากหาหนังสือไม่พบที่ชั้นวาง

หนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 600 เช่น

   • Advertising theory  /  Edited by Shelly Rodgers and Esther Thorson  (2019) 659.101 A244

   • เทคโนโลยี Essential atlas of technology  /  ทวี หอมชง, แปล ; วิริยะ สิริสิงห, บรรณาธิการ  (2549) 603 ท591

   • วัสดุชีวภาพ = Biomaterials  /  สุกัญญา รอส  (2561) 610.28 ส739ว

   • Business writing in the digit@l age  /  Natalie Canavor  (c2012) 651.74 C213B

   • Cannabis  /  by Kim Ronkin Casey with Joe Kraynak  (c2019) 633.79 C338C

   • Bake me a cupcake : the next generation of cupcakes  (2013) 641.8653 B167

   • The dream catalog : a revolutionary, new, illustrated directory of the most beautiful, stylish and amazing objects available on the internet  /  editorial Raphaele Vidaling  (2001) 670.294 D771

   • เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล  /  โดย นคร ทิพยาวงศ์  (2553) 662.88 น114ท

   • Gears and gear drives  /  Damir Jelaska  (2012) 621.833 J26G

+Historic preservation technology  /  Robert A. Young  (c2008) 690.24 Y75H