หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 125 ปี เสด็จประพาสยุโรป : การแสดงตัวของสยามในฐานะประเทศ “ศิวิไลซ์”
125 ปี เสด็จประพาสยุโรป : การแสดงตัวของสยามในฐานะประเทศ “ศิวิไลซ์”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-07 11:48:45        วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2440 หรือเมื่อ 125 ปีก่อน เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก เพื่อทอดพระเนตรการปกครองของอารยประเทศ และเจริญพระราชไมตรีกับประเทศในยุโรปกว่าสิบประเทศ โดยใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นรวมเวลา 253 วัน หรือกว่า 8 เดือน
        ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจในยุโรป การเสด็จเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ในฐานะพระประมุขของประเทศที่มีความเจริญ มีสถานะเท่าเทียมกันจึงเป็นหนทางไปสู่การปฏิบัติทางการทูตที่เสมอภาค
        ความสำเร็จของการเดินทางครั้งนี้คือการได้เข้าเจรจาโดยตรงกับผู้นำของฝรั่งเศสเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในกรณีที่สืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 และสร้างสัมพันธไมตรีกับรัสเซียในรัชสมัยซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ รวมถึงการแสดงตนในฐานะผู้นำประเทศที่มีความศิวิไลซ์ในสายตาชาวต่างชาติ
        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปอีกครั้งในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งเป็นการเดินทางในลักษณะ “ส่วนพระองค์” มากขึ้น และเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ “ไกลบ้าน” ซึ่งเป็นหนังสือรวมพระราชหัตถเลขา 43 ฉบับ ที่ได้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ราชเลขานุการิณีส่วนพระองค์

คอลเลคชั่น “ไกลบ้าน” จากศูนย์วิทยบริการ
✤ ไกลบ้าน / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2540) 895.914 จ657ก
✤ จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน 895.914 จ131
✤ ตามเสด็จไกลบ้าน / อัมพร จิรัฐติกร (2540) 895.914 อ555ต
✤ ให้ดำรงครั้งไกลบ้าน / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2540) 895.914 จ657ห
✤ Glai Baan Fern Von Zuhause (ไกลบ้านภาษาเยอรมัน) / Ampha Otrakul (2009) 895.914 C559G
✤ Letters sur la France dans Loin Des Siens (Klai Baan - ไกลบ้าน) / Sa Majeste Le Roi Chulaalongkorn Roi de Siam (2010) 895.914 C559L
✤ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (2560) 923.1593 ด123ต