หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > LibrarySurvivalGuide 101
LibrarySurvivalGuide 101

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-07 12:38:39


        การจัดเก็บหนังสือหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ คือการจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ ระบบนี้จะแบ่งความรู้หรือเนื้อหาของหนังสือในโลกออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ได้แก่

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป (Computer science, information and general works)
100 ปรัชญา (Philosophy)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)

        ในแต่ละหมวดใหญ่ ยังแบ่งเป็นหมวดย่อยๆ ภายในเพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาได้เจาะจงยิ่งขึ้น ระบบทศนิยมของดิวอี้นี้ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขสามหลักและจุดทศนิยม ซึ่ง #LibrarySurvivalGuide จะมาแนะนำหนังสือที่น่าสนใจแต่ละหมวดรวมถึงสถานที่จัดเก็บของห้องสมุดในโอกาสต่อไป