หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > สวนสุนันทา ชวนเรียนอาเซียนศึกษาออนไลน์
สวนสุนันทา ชวนเรียนอาเซียนศึกษาออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-08 14:43:17


สวนสุนันทา ชวนเรียนอาเซียนศึกษาออนไลน์

        เนื่องในโอกาสวันอาเซียน 8 สิงหาคม สวนสุนันทา ชวนเรียนอาเซียนศึกษาออนไลน์

https://thaimooc.org/.../THAIMOOC%3A%3Acourse--v1%3ASSRU...

        หลักสูตร ASEAN Studies online เรียนรู้ความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือภายในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบที่มีต่อสังคมโลก การปรับตัว บทบาทและทิศทางของไทยในอาเซีย

        ผู้เรียนสามารถสืบค้นและบูรณาการสิ่งที่เรียนรู้และเหตุการณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างมีวิจารณญาน

และรับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมกันทำกิจกรรมทุกบท และทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนอย่างน้อย 70%

สอนโดย อาจารย์ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        โครงสร้างรายวิชาประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ โครงสร้าง และการขยายตัวของอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน สรุปเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ