หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 8 กันยายน วันการรู้หนังสือสากล
8 กันยายน วันการรู้หนังสือสากล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-08 10:43:13


8 กันยายน วันการรู้หนังสือสากล

        องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปีเป็นวันการรู้หนังสือสากล (International Literacy Day)  เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการรู้หนังสือแก่ประชาชน ชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิดว่าด้วยการขจัดการไม่รู้หนังสือของประชากรโลก การรู้หนังสือจะเป็นโอกาสให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรี มีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากการดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างมีอิสรภาพ

        ผู้ใหญ่ราว 776 ล้านคนทั่วโลกขาดทักษะการรู้หนังสือขั้นต่ำ และผู้ใหญ่ 1 ใน 5 ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และสองในสามในจำนวนนี้เป็นหญิง เด็ก 75 ล้านคนต้องออกจากโรงเรียนหรือเข้าร่วมการศึกษานอกระบบ โดยประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกมีอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ต่ำที่สุด ประเทศที่มีอัตราการรู้หนังสือต่ำที่สุดในโลกคือ ประเทศบูร์กินาฟาโซ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างอัตราการไม่รู้หนังสือของประเทศยากจน และอัตราการไม่รู้หนังสือกับอคติต่อสตรี

        จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ อัตราการรู้หนังสือในประเทศไทยค่อนข้างสูง มีการเน้นการศึกษาเพิ่มขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด โดยการสำรวจในปี 2564 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านและเขียนได้กว่าร้อยละ 93

        ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสที่เป็นวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และกำหนดให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบัน

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ