หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ฉลาด อ่าน ฉลาก
ฉลาด อ่าน ฉลาก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-10 14:57:34


        ฉลากโภชนาการ เป็นฉลากที่ระบุชนิดและปริมาณของสารอาหารที่อยู่ในบรรณจุภัณฑ์นั้นๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารเองโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ ประกอบด้วย ชื่ออาหาร วันที่ผลิต วันหมดอายุ ผู้ผลิต ส่วนประกอบสำคัญ ปริมาตรสุทธิ รวมถึงฉลากโภชนาการ

        โดยฉลากโภชนาการนี้ อาจจะอยู่ในแบบย่อหรือแบบเต็มก็ได้ รวมถึงฉลากโภชนาการแบบ GDA หรือฉลากหวานมันเค็ม โดยฉลากแบบเต็มจะแสดงรายการอาหาร 15 รายการ ฉลากแบบย่อจะแสดงรายการอาหาร 8 รายการ ส่วนฉลากหวานมันเค็ม จะแสดงเฉพาะพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม

        นอกจากนี้ยังต้องระบุปริมาณแนะนำให้บริโภคต่อครั้ง จำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวันอ้างอิงตาม Thai RDI

        สำหรับผู้บริโภคทั่วไป สสส. มีคำแนะนำการเลือกซื้ออาหารจากการอ่านฉลากโภชนาการดังนี้
ตรวจสอบพลังงาน ของว่างของกินเล่น ไม่ควรเกิน 100-150 กิโลแคลอรีแต่หนึ่งหน่วยบริโภค อาหารมื้อหลักควรอยู่ในช่วง 400-600 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

   - ตรวจสอบน้ำตาล ไม่ควรเกิน 24 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 6 ช้อนชา

   - ตรวจสอบไขมัน ไม่ควรเกิน 65 กรัมต่อวัน

   - ตรวจสอบโซเดียม ไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือประมาณ 1 ช้อนชา

        การอ่านฉลากโภชนาการก่อนการเลือกซื้ออาหารจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญ เพื่อเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเอง และหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ