หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 111 ปี “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” ชีวิตเพื่อธรรม
111 ปี “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” ชีวิตเพื่อธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-11 09:55:16


        พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2454 ที่ จังหวัดพัทลุง เมื่ออายุ 18 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง และอายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดนางลาด จังหวัดพัทลุง ได้รับฉายาว่า ปญฺญานนฺโท

        เมื่อครั้งเป็นสามเณรได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า “มาอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาธรรมะให้แตกฉาน แล้วจะสอนคนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้า”

        พระปัญญานันทภิกขุมีชื่อเสียงในฐานะพระนักเทศน์ ได้รับการยกย่องว่า แสดงหลักธรรมตามลำดับความง่ายยาก ลุ่มลึก ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจชัดในแต่ละประเด็น แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา คือสอนด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส และแสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่น

        ปี พ.ศ.2503 ได้รับอาราธนาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2550 รวม 47 ปี

        พระพรหมมังคลาจารย์ ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2550 ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริรวมอายุได้ 96 ปี พรรษา 77

คอลเลคชั่น “ปัญญาในธรรม” คัดเลือกจากศูนย์วิทยบริการ

   • งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข  /  พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)  (2550) 294.35 พ349ง

   • ธรรมะรักษาใจ จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้  /  พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)  (2550) 294.342 พ349ธ

   • พระพรหมมังคลาจารย์ปัญญานันทเถระ : ประวัติชีวิต ผลงาน หลักธรรม ของแม่ทัพธรรม  /  พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  (2550) 294.363 พ349

   • ธรรมโอสถ : ยาจรรโลงจิต ยาระงับสรรพโรค  /  ปัญญานันทภิกขุ, พุทธทาสภิกขุ  (2549) 294.35 ป524ธ

   • สวรรค์ในอก นรกในใจ นิพพานที่นี้และเดี๋ยวนี้ !  /  ปัญญานันทภิกขุ, พุทธทาสภิกขุ  (2545) 294.35 ป524ส

   • ไหว้พระให้ถูกพระ  /  ปัญญานันทภิกขุ  (2542) 294.35 ป524ห

   • ความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา  /  ปัญญานันทภิกขุ  ([2540]) 294.304 ป524ค

   • ชีวิตเป็นสุขได้ด้วยความพอใจแห่งตน : ความสุขหาได้ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ  /  พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญา นันทภิกขุ)  ([254-?]) 294.35 พ334ช

   • ธรรมครองเรือน : คุณสมบัติของผู้ครองบ้าน-ครองเรือน  /  พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  (2540) 294.301 พ334ธ